بخور زار

بخور زار که در ضمینه جادو و سحر های مصر باستان جایگاه خاصی داشته است و راز قدیمی دعانویسان یهودی بوده است و از زمانهای بسیار دور مورد توجه تمامی حکومت ها و سلسه ها بوده و زمانی در معابد و آتشکده های سرزمین پارس هم استفاده میشده امروز رنگ و شکلی جدید هم به […]